អ្នកនាំភ្ញៀវ

នៅសហគមន៍ភ្នំទ័ពជាងមានធនធានជាច្រើន ទាំងវប្បធម៌ និងធម្មជាតិ។

ភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ស្វែងយល់ពីតំបន់ក្នុងសហគមន៍។ដូចនេះហើយសហគមន៍បានបង្កើត ក្រុមនាំភ្ញៀវ សហគមន៍ដែលមានការបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកនាំភ្ញៀវ ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវក្នុននាំ និងពិពណ៌នាអំពីសក្តានុពល របស់សហគមន៍។

អ្នកនាំភ្ញៀវសហគមន៍ក៏មាននាទីមើលសុវត្ថិភាណភ្ញៀវ និងរៀបចំអាហារសម្រាប់ ភ្ញៀវពេលស្នាក់នៅ ក្នុង ព្រៃ។

តម្លៃអ្នកនាំភ្ញៀវ 10$ /ថ្ងៃ និងថែម 3$ បើស្នាក់នៅ១​យប់។​អាហារ ( ព្រឹក:2.5$/ម្នាក់,ថ្ងៃ:3$/ម្នាក់ និង​ពេលល្ងាច:3$/ម្នាក់)។