តម្លៃតាមសេវាកម្ម

ការស្នាក់នៅ

៣$​/ ១បន្ទប់​ ក្នុង១​យប់ ២នាក់

អាហារ

អាហារពេលព្រឹក ២.៥$ /១នាក់

 

អាហារថ្ងៃត្រង់ ៣$/១នាក់

អាហារពេលល្ងាច ៣$/១នាក់

បញ្ជាក់ៈ ចំពោះអាហារកម្មង់តម្លៃផ្សេងទៅតាមទីផ្សារ

អ្នកនាំភ្ញៀវ ១០$/១ថ្ងៃ

គោយន្ត ២៥$/១ថ្ងៃ

 

ជួលម៉ូតូ ១០$/១ថ្ងៃ

ជួលកង់៥$/១ថ្ងៃ

ទូក ៥$/១នាក់

ជួលតង់៥$/១តង់ក្នុង១យប់