ដើរព្រៃ

នៅភ្នំទ័ពជាង បានកំណត់យកតំបន់ជាច្រើនសម្រាប់ ទេសចរណ៍ដើរកម្សាន្តដើម្បីដក បទពិសោធន៍ពីធនធាន ក្នុងសហគមន៍។

សូមចុចមើលទីនេះដើម្បីមើលប្រភេទខ្សែទស្សនកិច្ចTrip Itineraries។

សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកក្រុមការ ងារសហគមន៍ នូវអ្វីដែល អ្នកពេញ ចិត្តយ៉ាងហោចណាស់៣ថ្ងៃមុនដើម្បីរៀបចំ។