សេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវ

ក្នុងសហគមន៍ភ្នំទ័ពជាងមានសេវាដឹកជញ្ជូន៤ ប្រភេទ​ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវ។ មធ្យោបាយទាំងនោះមានដូចជា៖​ កង់ ម៉ូតូ ទួូក និងគោយន្ត។

Local Tractor

Bicycle Trip