មើលសត្វ

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ភ្នំទ័ពជាងមានផ្ទៃដី៣.០៤៦ ហិកតាដែលសម្បួរទៅដោយសត្វដែលភ្ញៀវអាចទស្សនាបាន។