បោះជំរុំ

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានបរិយាកាសថ្មី?

ភ្ញៀវទេសចរអាចផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសនិងយកទេសភាពថ្មីដោយការទស្សនា ស្នាក់នៅក្នុងព្រៃនិងវាលស្មៅ​និងផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាត។

តើនៅឯណាមាន?

សកម្មភាពទាំងនោះភ្ញៀវអាចធ្វើបាននៅក្នុងតំបន់ សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ភ្នំទ័ពជាង។

តើអ្វីនិងទទួលបានសម្រាប់ភ្ញៀវ?

ភ្ញៀវនិងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយ អាចជួប អ្វីដែលថ្មីៗក្នុងបរិបទជនបទ និងរួមចំណែកជួយ បង្កើនជីវភាពប្រជាជនក្នុងតំបន់ តាមការប្រើសេវា កម្មសហគមន៍។

 

តម្លៃ:

៥$/១តង់ក្នុង១​យប់

អ្នកនាំភ្ញៀវ ១០$/១នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ

អាហារពេលព្រឹក ២.៥$/១នាក់

អាហារថ្ងៃត្រង់ ៣$/១នាក់

អាហារពេលល្ងាច ៣$/១នាក់