តម្លៃតាមសេវាកម្ម

តម្លៃតាមសេវាកម្មស្នាក់នៅសហគមន៍​១​ថ្ងៃ ឬច្រើនថ្ងៃដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗតាមរយៈការ​

រៀបចំរបស់សហគមន៍ ក្នុងការទស្សនាធម្មជាតិក្នុងសហគមន៍។

សហគមន៍ក៏មានការផ្តល់ជាសេវាកម្មម្ហូបអាហារសម្រាប់ភ្ញៀវ​ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ​

ដោយក្រុមចុងភៅស្រ្តី​ ផ្ទះស្នាក់ និង អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន។

ក្រុមស្រ្តី

ក្រុមស្រ្តីបានចងក្រងក្រុមដើម្បីប្តូរវេនក្នុងការបំរើភ្ញៀវ

និងចំអិនអាហារបែបសហគមន៍ជូួនដល់ភ្ញៀវយ៉ាងឆ្ងាញ់។

ពួកគាត់បានរៀបចំធ្វើអាហារ ពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់

និងល្ងាចតាមភ្ញៀវត្រូវការ។

 

 

 

ចុងភៅព្រៃ:

ក្រៅពីចុងភៅក្រុមស្រ្តីទ័ពជាងក៏មានក្រុមចុងភៅព្រៃដើម្បីចំអិនក្នុងព្រៃជូនភ្ញៀវដែលចង់សម្រាកក្នុងព្រៃ   ​  ​​

ចាប់ពីមួយយប់ឡើងផងដែរ។

តម្លៃអាហារ:

ពេលព្រឹក: $2.5 /ម្នាក់

ពេលថ្ងៃ: $3 /ម្នាក់

ពេលល្ងាច: $3 /ម្នាក់

 

 

 

រូបភាពម្ហូបនិងផ្លែឈើសហគមន៍:

 

 

ដើម្បីដឹងពីតម្លៃសូមចុចត្រង់នេះតម្លៃតាមសេវាកម្ម